game chien tranh linh nhua

Phiên bn này trong series xut hin trên Nintendo 64 hoc Dreamcast.
Quân i Thiên hà - ng minh vi Green trong Toy in Space.
Gii thiu mt s nhân vt mi, và khái nim ca "Plastrification" (nha hóa).Global Star Software m nhim.Dn n rt nhiu nghi vn cùng li gii thích cho nhng câu hi này.Lc lng chính yu ca h là n vi lc lng h tr nh tiu pháo th là nam.Army Men (tm dch: Chú lính nha hoc i quân lính nha ) là mt sê-ri trò chi in t do, công ty 3DO làm, và sau này do hãng.
Có mt chìa khóa bí mt có th m ra nhim v bí mt ca màn chi.
I tá "Happy" Jack Grimm S quan ch huy Bit i Bravo và là cp trên ca Sarge.Ngoài GameSpy Arcade, vic kt ni có th c thc hin qua mng LAN hoc thông qua mt kt ni trc tip gia nhng ngi chi.Green (Xanh lá cây) - Là phe chính ngha trong toàn b series Phe Green chính là tng trng cho.Bên cnh ó, game còn thêm vào các n v anh hùng (Heroes) vi sc tn công mnh hn hn lính b binh thông thng.Trong Army Men: World War: Team Assault, quân phe Tan dng nh nói mt th ngôn ng khác bit dù cho iu này ã không c cp n hoc có dp chng kin t các phiên airport city game for windows 7 bn Army Men khác.Quc gia Xanh thng c mô t rng hot ng ca h ch hng v bt c iu gì mà h thy có li, iu này có ngha là h thng tính phí cho các dch v.
Black (en) - Ging nh Cam, phe en không h tham gia vào bt k cuc xung t nào, và him khi xut hin nh phe.