symantec endpoint protection 11 definition update

Povolit aplikacím Silverlight spoutní v reimu zvené dvryhodnostiToto nastavení musí bt nakonfigurované na Ano, pokud uivatelé pouívají klienta Configuration Manager a katalog aplikací.
Pokud je poadované aktualizace softwaru po dosaení nakonfigurovaného termínu poteba david sklansky tournament poker for advanced players instalovat bez prodlevy, vyberte u tohoto nastavení startování poítae Po urení tchto nastavení restartu poítae ovte, zda hodnota pro interval doasného oznámení restartu a hodnota pro interval finálního odpotu jsou kratí ne nejkratí okno údrby.
If the data transfer limit is reached for the metered Internet connection, the client no longer attempts to communicate with Configuration Manager sites.
Respond and protect at scale, integrates seamlessly with Symantec Blue Coat ProxySG web gateway and other security controls via programmable APIs to respond smartly at the endpoint.Nastavení klienta pro uivateleNásledující ásti obsahují informace o nastavení klient pro bilní zaízeníNázev nastaveníDalí informaceProfil zápisu mobilního zaízeníPed zadáním tohoto nastavení musíte nejprve nastavit monost uivatele mobilního zaízení Povolit uivatelm zapsat mobilní zaízení na hodnotu pravda.If required software updates must install without delay when the configured deadline is reached, select Yes for this mputer Restart When you specify these windows 8 build 9200 patch computer restart settings, ensure that the value for the restart temporary notification interval and the value for the final countdown interval.Povolená asová lhta, po kterou mohou uivatelé odloit poadovan restart k dokonení instalace aplikace Endpoint Protection (hodiny)Urete poet hodin, o které me uivatel odloit restart, pokud je vyadován po instalaci klienta aplikace Endpoint Protection.If unsigned scripts fail to run because of this client setting, Configuration Manager reports this error in the following ways: Error ID 0X87D00327 and the description of Script is not signed as a deployment status error in the Monitoring workspace of the Configuration Manager ror.Context in some Server Core installations of Windows Server 2008 Hotfix Networking m/kb/ FIX: The video application crashes when you play a video if five or more monitors are attached to the computer Hotfix Multimedia m/kb/ FIX: An audio or video file does not play.This option allows Configuration Manager clients to use separate bits settings outside of the specified ximum transfer rate outside the throttling window (Kbps)Specify the maximum transfer rate in (Kbps) that will be used by Configuration Manager clients when outside of the specified bits throttling window.Kliknutím na ikonu Nov pidejte nov typ souboru do inventáe a poté zadejte v dialogovém okn Inventarizované vlastnosti souboru následující informace:Název Zadejte název souboru, kter chcete inventarizovat.Vylouit zaifrované a komprimované soubory Pokud vyberete tuto monost, nebudou shromádny komprimované nebo zaifrované stavit sbr soubor, kdy celková velikost soubor pekroí (KB) Zadejte velikost soubor (v kB po jejím pekroení nebudou shromádny ádné dalí soubory zadané v poloce Nárver lokality shromádí pt nejnovji zmnnch.
Save the file to the Windows desktop.
Ensure that you have configured a certificate template to use for mobile device enrollment before you configure this option.Dále mete urit automatické zjiování nebo zadat adresu URL pro pizpsobená nasazení.V tomto pípad mete pouít správu aplikací k odinstalování stávajícího eení proti malwaru, nainstalovat klienta Endpoint Protection a pak pouít nastavení klienta Spravovat klienta Endpoint Protection v klientskch poítaích aby bylo umonno nástroji Configuration Manager spravovat nov nainstalovaného klienta Endpoint Protection.Pokud se uivatelé pipojí z internetu, vzva se jim zobrazí vdycky, protoe tohle pipojení musí vyuívat internetov pln kvalifikovan název domény.To zabrauje klientskm poítam zahájit prohledávání a pipojit se ke slub wsus (Windows Server Update Services) na aktivním serveru bodu aktualizace softwaru ve stejnou plánovat opakované vyhodnocení nasazeníPomocí této monosti mete nastavit, jak asto klientsk agent aktualizace softwaru opakuje vyhodnocování stavu instalace aktualizací softwaru.Only Administrators and primary users: Users logged on to a client computer must be a member of the local Administrators group or a primary user of the computer to initiate the installation of software, software updates, and task Users: No users logged on.Zásady klientaNázev nastaveníDalí informaceInterval dotazování na zásady klienta (minuty)Urete, jak asto mají následující klienti Configuration Manager stahovat zásady klienta:Poítae s Windows (napíklad stolní poítae, servery, penosné poítae) Mobilní zaízení zapsaná nástrojem Configuration ManagerPoítae MacPoítae, na kterch bí Linux nebo unixpovolit zásady uivatele u klientskch poítaPokud.
Inteligentní penos na pozadíNázev nastaveníDalí informaceOmezit maximální íku pásma sít pro penosy elenchi black list scadenze 2012 na pozadí bitspokud se tato monost nakonfiguruje jako True nebo Ano, klienti Configuration Manager budou pouívat omezení íky pásma zahájení omezovacího oknaZadejte as zahájení v místním ase, kdy zane omezovací okno ukonení omezovacího.