tuneup utilities 2004 serial

Kerio je velmi vhodné tuto slubu zapnout a povolit i firewall, nebo byste mohli bt nepíjemn pekvapeni pionem z internetu.
Alternativní XPY Alternativou k XPAntispy (pokud by Vám z njakého dvodu zlobilo je takté freeware XPY, staitelné z xpy.
Dostáváme se k jádru vci - slueb je celá ada, a obas se stane, e kvli kompatibilit bí i ty, které nejsou poteba.
Smrování a vzdálen pístup - vyuívá se pi pipojení k místní síti pes modem, po instalaci SP2 guild wars 2 beta key je zakázáno, nechal bych to tak Spout proces serveru dcom - nechte na Automaticky Správa aplikací - pouívá se pi instalacích a odinstalacích program a jejich synchronizaci.Nicmén, nedoporuoval bych to, me se to nkdy hodit, IE Vám nic neudlá pokud jej nebudete pouívat.Zde si dovolím odboit, samotn lsass.Meme tuto situaci nechat beze zmny nebo se meme pokusit udlat si v celé vci jasno, a nkteré sluby deaktivovat.Automatické aktualizace - sluba automaticky stahující z internetu aktualizace systému.
V prouku vedle tlaítka pro zavení okna a otazníku pro help je nenápadná ikona ozubeného kola, kde lze nastavit zobrazení skrytch expertních voleb (jak ji padlo nahoe a mete zde nastavit cestu, kde se budou hledat instalaní CD Windows a Service Packu.
Sluby ipsec - nastavte na Run, hodí se pro pipojení v domén nebo VPN Smart Card - pokud spravujete PC pomocí Smart Card karet, nechte na Run, jinak zakate.Jiná je situace na kart Procesy.Chránné úloit - pouívá se k ukládání citlivch dat, ifrovacích klí a podobn, je velmi vhodné nechat na Automaticky.Je bezpenjí toto zakázat, nicmén pokud jste jedin uivatel, asi bude lepí running fred money hack ponechat nezakázané Always show suffixes - m osobn toto nastavení nezajímá protoe pouívám Total Commander, nicmén uivatelé Przkumníka si zde mou nastavit zobrazení tchto skrytch pípon soubor Dont autostart CDs - zakázání automatického.Protokol událostí - urit nechte na Automaticky, zapisují se sem systémové události, me pomoci diagnostikovat chyby.Whyeye.org Závr V dnením díle seriálu jsme se podívali na základní oesání Windows o nepotebné sluby, tím jsme získali volnou pam a systém se zrychlil a získal stabilitu.