windows 8.1 update 1 iso direct link

Zaátek stránky Cloudové úloit OneDrive K emu tato funkce slouí Kdy se na svém zaízení pihlásíte pomocí útu Microsoft, mete nastavit automatické ukládání uritého obsahu a nastavení na servery spolenosti Microsoft, abyste mli zálohu pro pípad, e by se s vaím zaízením nco stalo.
Krom uloení tchto informací online ve vaem útu Store ukládá sluba Store pro kadou nainstalovanou aplikaci informace o licencování do vaeho poítae.Shromaované, zpracovávané a penáené informace Pokud zapnete sdílení a pipojení k zaízením, me dojít v místní síti k vysílání informací o poítai, napíklad jeho názvu a síové adresy, aby jej ostatní poítae mohly zjistit a pipojit se k nmu.V závislosti na konfiguraci poítae me platforma Lokátory Windows pcanywhere windows 7 64 bit compatibility urit polohu vaeho poítae pomocí hardwaru (napíklad snímae GPS) nebo softwaru (napíklad Zjiování polohy Windows).Kdy aplikace poprvé poádá o pístup k nkteré z tchto citlivch funkcí, systém Windows zobrazí dotaz, zda chcete aplikaci povolit její pouití.Pokud the intp drenth pdf je ifrování jednotky povoleno, systém Windows automaticky ifruje jednotku, na které je nainstalován systém Windows, a generuje obnovovací klí.Domácí skupinu mete vytvoit a spravovat její nastavení v nastavení poítae pomocí poloky Domácí skupina v ásti Sí v nastavení poítae.
Pokud jsou aktualizace nalezeny, funkce Dynamická aktualizace je automaticky stáhne a nainstaluje, take poíta bude wie starte ich keygen pi prvním pihláení k systému nebo prvním pouití aktuální.
Tyto informace zstanou zachovány a anonymizovány, jak je popsáno v prohláení o zásadách ochrany osobních údaj ve slub Bing.Patí sem i pístup k libovolnm dalím údajm, které jsou v tchto souborech obsaeny, napíklad informacím o poloze ve fotografiích.Zaátek stránky Pracovit Aplikace Pracovit vám umouje pipojit zaízení ke slub Windows Intune (vyaduje samostatné pedplatné od spolenosti Microsoft) nebo jiné slub tetí strany pro správu zaízení.Aktualizace softwaru, které jsou vyadovány k instalaci nebo aktualizaci aplikací pro Windows Store, budou staeny a instalovány automaticky.Informace obnovovacího klíe nepouíváme ani neukládáme na jiném míst ne na tomto útu ve slub OneDrive.Shromaované, zpracovávané a penáené informace Nastavení pipojení sluby Vzdálená plocha je uloeno v místním úloiti aplikace nebo v souboru RDP (Remote Desktop Protocol) v poítai.S vaím svolením me tato jiná osoba pomocí své myi a klávesnice ovládat vá poíta a ukázat vám, jak problém vyeit.So it is not recommended for production use.Aplikaci zaízení mete kdykoli odinstalovat, ani byste museli odinstalovat zaízení, me se vak stát, e ji budete pozdji potebovat, abyste mohli pouívat urité funkce zaízení.Nechat aplikace pouívat moje ID pro inzerci mezi aplikacemi v ásti Sdílení informací s Microsoftem a dalími slubami.