zakon o privrednim drustvima pdf

Korienje akata ili dokumenata drutva lan 82 lan drutva koji u skladu sa lanom.
Ogranienja ovlaenja zastupnika ne mogu se isticati prema treim licima.
Sastavni deo zapisnika ini spisak lica koja su uestvovala u radu sednice skuptine.Posledice istupanja ortaka iz drutva lan 122 Udeo ortaka koji istupi iz drutva rasporeuje se srazmerno na preostale ortake, ako ugovorom o osnivanju nije drugaije odreeno.Dostavljanje i adresa za prijem pote lan 20 Dostavljanje se vri na adresu sedita drutva.Ovog zakona, ono je patch 1.20 battlefield 2142 u obavezi je da ih otui ili poniti u roku od godinu dana od dana sticanja.Ako u skladu sa stavom.Izuzetno, drutvo moe da ima posebnu adresu za prijem pote koja je registrovana u registru privrednih subjekata na koju se vri dostavljanje.Ako je ukupan english for business meetings pdf broj akcija koje akcionari drutvu ponude na prodaju vei od broja akcija iz stava.Danom poetka primene ovog zakona prestaje da vai Zakon o privatnim preduzetnicima Slubeni glasnik SRS.Ako ugovor o osnivanju drutva ili drugi ugovor izmeu ortaka sadri odredbu o ogranienju odgovornosti ortaka prema treim licima, ta odredba nema pravno dejstvo.Nadzorni odbor moe razreiti izvrnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navoenja razloga.Generalni direktor koordinira rad izvrnih direktora i organizuje poslovanje drutva.Ovog lana akte, odnosno dokumenta drutva kojima je ostvario pristup koristi suprotno toj svrsi ili ih saopti treim licima suprotno ogranienjima iz stava.Punomonik je odgovoran za tetu akcionaru ako pravo glasa vri u suprotnosti sa odredbom stava.Dokazom iz stava.Ovog lana ne moe biti dui od pet godina od dana donoenja odluke i moe biti produen izmenom statuta ili odlukom skuptine, pre njegovog isteka, s tim to svako takvo produenje moe biti za period koji ne moe biti dui od pet godina.
1) do 5) ovog zakona ija je nominalna vrednost, odnosno raunovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti vea od 10 osnovnog kapitala, delete duplicate photos mac u obavezi je da ih u roku od tri godine od dana sticanja otui tako da ukupna vrednost tako steenih sopstvenih akcija drutva.
Taka 2) ovog lana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava.Komisije ne mogu odluivati o pitanjima iz nadlenosti odbora direktora.Drutvo ima pravo da od iskljuenog lana potrauje naknadu tete.Jezik i pismo poslovnog imena drutva lan 24 Poslovno ime drutva je na srpskom jeziku, na irilikom ili latinikom pismu.Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje drutvom dvodomno moe odluiti da se sednica skuptine odri i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakane organizacije sednice skuptine.Izuzeci od primene odredaba o zatiti poverilaca kod ponitenja akcija lan 320 Odredbe lana 319.Glasanje u odsustvu lan 340 Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se ureuje overa potpisa.Ovog lana moe se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skuptine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.Ovog zakona o prestanku akcionarskog drutva i drugim merama koje odreuje sud na zahtev manjinskih akcionara.Ako odluku iz stava.